ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 


Наглядова рада ПАТ «КДЕМЗ» (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15.12.2011р. о 10 годині за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
4. Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження Проспекту емісії про закрите (приватне) розміщення акцій.
6. Про строк, умови та порядок випуску закритого (приватного) розміщення акцій. 
7. Про затвердження тексту персонального повідомлення акціонерів.
8. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу Товариства та уповноважених осіб щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій, пов’язаних з проведенням закритого (приватного) розміщення акцій, в порядку, передбаченому законодавством України.
10. Про надання повноважень Наглядовій раді щодо прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково.
11. Затвердження етапів закритого (приватного) розміщення акцій.
12. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
13. Про обрання членів ревізійної комісії.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 15.12.2011 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 09.12.2011р.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення загальних зборів – за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, кабінет голови правління Товариства у робочі дні з 9 до 17 години; у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном 044-417-71-85.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 226 від 29.11.2011 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорівна

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа